Blagnac Championnat régionnal TAE National 2021 - 4 July 2021, 14:30